top of page

 Algemene Voorwaarden Werkinstructie BV

Artikel 1. Definities

 1. WI: Werkinstructie BV te Vaassen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160409.

 2. Training: cursus, workshop, training op maat, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

 3. Projectmanagement: alle activiteiten om projecten te leiden of van ondersteuning te voorzien

 4. Opdrachtgever: de opdrachtgever, klant of diens vertegenwoordiger.

 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een project of training deelneemt.

 6. eLearning: online videolessen of modules voor individueel gebruik.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen of overeenkomsten van WI.

 2. Wijzigingen in overeenkomsten dienen door WI uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 3. Overeenkomst training

 1. De inhoud van de offerte door WI geldt als weergave van de overeenkomst. Een aantekening op een offerte geldt als verwerping van de offerte en uitnodiging voor een nieuwe offerte.

 2. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte.

 3. De prijzen zoals vermeld in de offertes zijn exclusief BTW en slechts bindend gedurende twee maanden na offertedatum.

 4. WI biedt geen enkele garantie voor juridische, commerciële en/of andere risico's, van welke aard dan ook.

 

Artikel 4. Annulering of verhindering

 1. Bij annulering tot 15, 10 of 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht worden respectievelijk 10%, 25% en 50% van de opdracht in rekening gebracht.

 2. Bij annulering van een training binnen 5 werkdagen voor de eerste bijeenkomst is het volledige bedrag verschuldigd.

 3. Als een deelnemer verhinderd is, mag iemand anders als vervanger deelnemen.

 4. De eLearning lessen zijn individueel en niet overdraagbaar, de login is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met meerdere mensen.

 

Artikel 5. Annulering van een training door WI

 1. WI behoudt zich het recht de training te annuleren tot uiterlijk drie werkdagen voor de eerste bijeenkomst. 

 2. De opdrachtgever wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en krijgt een alternatief aangeboden.

 3. In geval van overmacht door WI heeft de opdrachtgever het recht op een gelijkwaardige training van WI.

 4. WI mag een deelnemer tijdens de training weigeren, als deze onvoldoende inzet toont en/of andere deelnemers stoort.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. WI is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan een project of training of de annulering van een overeenkomst door WI, tenzij WI opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien WI op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn bij trainingen tot maximaal het factuurbedrag voor desbetreffende deelnemer of bijeenkomst en bij projecten tot maximaal het bedrag dat voor desbetreffende dienstverlening is gefactureerd en betaald gedurende de voorafgaande 2 maanden.

 3. Indirecte schade en gevolgschade worden niet vergoed.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. De door WI verstrekte documentatie wordt eigendom van de opdrachtgever. Het intellectueel eigendom van de training, het trainingsmateriaal en eventuele stukken/producten worden niet overgedragen.

 2. Het is de opdrachtgever en deelnemer niet toegestaan documentatie, trainingsmateriaal, of werkwijze van WI te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, of hier medewerking aan te verlenen.

 

Artikel 8. Vervanging trainer

 1. WI is gerechtigd een trainer te vervangen door een andere gelijkwaardige gekwalificeerde trainer.

 

Artikel 9. Betaling

 1. WI verwacht alle betalingen zonder verrekening binnen 15 dagen na factuur te ontvangen en minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

 2. Bij niet tijdige betaling van een training mag WI een deelnemer weigeren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige bedrag plus eventueel bijkomende kosten.

 3. Per betalingsherinnering kan een redelijk bedrag voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

 4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever minimaal de wettelijke rente over het (restant)factuurbedrag verschuldigd.

 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum 15% van het (restant)factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Bij conflictsituaties kan er gebruik worden gemaakt van onpartijdige mediation.

bottom of page